Kategorie

Výrobci

Odběr novinek [Newsletter]

Všeobecné obchodní podmínky

pro nákup zboží v internetovém obchodě www.cinskymobil.cz

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu www.cinskymobil.cz že s ním souhlasí. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail kupujícího, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů jen v případě, že nebyla potvrzená závazně. V případě, že už byla závazně potvrzená, má kupující právo stornovat závaznou objednávku jen v případě, že prodávající nedodržel dohodnuté podmínky. V případě, že kupující stornuje závaznou objednávku, musí uhradit všechny náklady spojené se zabezpečením objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky v případě, že:
• objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily, atd.)
• výrobce výrobek již nevyrábí, nebo dovozce nedováží objednaný výrobek (v případě, že taková situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujícího a nabídne mu náhradní výrobek s porovnatelnými parametry anebo mu vrátí peníze).

Odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem

Podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo nemá spotřebitel na zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo u zboží vyrobeného na zakázku.

Před zasláním zboží zpět nás písemně informujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Zboží musí být:

 • kompletní, včetně všeho příslušenství
 • zasláno s dokladem o koupi
 • dobře zabaleno proti případnému poškození během přepravy

Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze Vám budou vráceny na účet nebo po dohodě jiným způsobem a to po doručení zboží na naši adresu do 14 kalendářních dnů.

Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které bylo vyrobeno na zakázku.

 

Zrušení objednávky prodávajícím

V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila cena a zákazník změnu neakceptuje, prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky i v případě, kdy není schopen splnit požadavky zákazníka. Ve výjimečných situacích si prodávající vyhrazuje právo na storno objednávky bez udání důvodu. Prodávající bez prodlení zákazníka kontaktuje a o nastalé situaci ho informuje.

Pokud již byla část nebo celá objednávka uhrazena, bude částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

Prodávající má právo objednávku stornovat i v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 5-10 pracovních dnů. Na detailu každého výrobku se zobrazuje textová informace o dostupnosti zboží. Je-li stav Skladem - zboží je reálně na skladě s možností dodání od 24h do 5 dnů.

Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. V souladu s tím zákazník souhlasí, aby jeho objednávka mohla být v případě potřeby pro účely logistické optimalizace rozdělena do dílčích objednávek dodaných jednou přepravní firmou.

Způsob doručení

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty s.p. a nebo, pokud toužíte po tom se s námi setkat osobně, nabízíme možnost osobního odběru po dohodě na území hl. m. Prahy. Za dopravu s využitím služeb České pošty s.p. si účtujeme přepravné ve výši 150 Kč vč. DPH za celou objednávku (na Slovensko 250 Kč vč. DPH). Cena přepravy je vždy uvedena na konci objednávky.

Výrobek by Vám měl být doručený nejpozději do 48 hodin rozvozem od potvrzení dostupnosti výrobku přímo na Vaši adresu.

Možnosti platby

Nabízíme Vám několik možností, jak provést platbu:

 • na dobírku při převzetí zboží
 • převodem na účet (číslo účtu a variabilní symbol Vám budou sděleny po provedení objednávky nebo jsou uvedena v těchto Obchodních podmínkách)

V případě, že chcete platbu provést v Eurech, uveďte toto do poznámky k objednávce, cena bude přepočítána podle aktuálního kurzu.

Převzetí zboží

Při přebírání objednaného zboží se přesvědčte, zda není mechanicky poškozeno a zda odpovídá Vámi objednanému modelu. Podpisem přepravci stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Pokud zjistíte závadu, zboží nepřebírejte a na místě s řidičem sepište reklamační protokol, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamační podmínky

V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit jednou z následujících možností:

 • kontaktováním prodejce ne email info@cinskymobil.cz
 • zasláním reklamace na adresu:

  CELLE, s.r.o.
  Javorová 1855/31
  182 00 Praha 8

Tato adresa neslouží pro zasílání ani pro odběr zboží.

Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem (nejpozději však do pěti pracovních dnů) informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o předpokládané době opravy a způsobu vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení kupní ceny).

Je nutné doručit zboží v originálním obalu a v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž nezbytné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu).

Je-li závada na zboží opravitelná (většina případů), je oprava provedena bezplatně, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Náklady na doručení zboží prodávajícímu nese kupující. Náklady na doručení opraveného nebo vyměněného zboží kupujícímu nese prodávající.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci

Pokud převzaté zboží odevzdal zákazník bez původního obalu nebo náhradního balení, společnost  CELLE s.r.o. nepřebírá zodpovědnost za případné poškození zboží během přepravy do servisního střediska.

Pokud se v servisním středisku projeví mechanické poškození anebo jiné poškození, na které se nevztahuje záruka, servisní středisko, respektive společnost CELLE s.r.o. si může nárokovat od zákazníka úhradu za diagnostiku a/nebo přepravu zařízení z a do servisního střediska, případně jiné náhrady spojené s reklamací.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Ochrana osobních údajů

E-mailová adresa, která byla zadaná zákazníkem do systému objednávek, nebude poskytnutá třetím stranám. E-mailová adresa bude použitá výhradně:

 • na účely zpětného kontaktu se zákazníkem,
 • získání informací o spokojenosti s výrobkem, či službami,
 • zasílání informací o novinkách, akcích, či novém výrobku (tzv. newsletter)

Newsletter je posílaný maximálně jednou měsíčně a je kdykoliv možné odvolat souhlas s příjmem e-mailů, a to:

 • kliknutím na odkaz přímo v e-mailové zprávě newsletteru,
 • případně e-mailem na naší kontaktní adrese: info@cinskymobil.cz,
 • telefonicky nebo písemně.

Vytvořením objednávky je zákazník automaticky zařazený do newsletteru.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Kontakt

CELLE s.r.o.
Javorová 1855/31
182 00 Praha 8

IČO: 26685329

Společnost je zapsána v OR vedená u Městského soudu v Praze pod značkou C 87220

Bankovní spojení:

CZK účet pro platby v ČR 2200529469/2010 vedený u Fio banky

EUR účet pro platby v SR 2200529469/8330 vedený u Fio banky

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014. Vyhrazujeme si právo změnit nákupní podmínky bez předcházejícího upozornění.